امیدوارم هم تراکتور و هم پرسپولیس را ببریم | روی قول مدیریت برای پرداخت پول حساب کرده ایم | به جایگاه ت