دایرکت‌ایکس ۱۲ می‌تواند تا ۱۲ برابر بیش از دایرکت‌ایکس ۱۱ چندضلعی‌ها را پردازش کند