پیش بینی کشت مکانیزه برنج در هزار و 500 هکتار از شالیزارهای جویبار