تغییر در مسیر گردش وجوه نقدینگی از بانک به بورس با کاهش نرخ سود بانکی - ساسان شاه ویسی