بیمه ها با ماماها قرارداد نمی بندند/ وزیر بهداشت به قولش عمل نکرد