دخترم مگرنمی بینی ازخون من وهمرزمانم نردبانی ساختندوحریم ولایت راپاس نداشتند!؟