سئول محدودیت تجارت خدمات با تهران را لغو می کند/ افزایش حضور شرکت های کره جنوبی در بازار ایران