نام خلیج فارس در کتاب های معتبر اهل سنت ذکر شده است