زهار خواهان امضای توافقنامه مکه 2 و تشکیل کمیته‌ای عربی برای اجرای آن شد