توسعه تلفن ثابت متوقف شد/ درآمد و هزینه‌های مخابرات همخوانی ندارد