اراذل و اوباش و مرتکبان جرايم خاص، داراي شناسنامه امنيتي مي شوند