منتخب تاریخ لیگ برتر در نفت/این پسر مجتبی جباری آینده استقلال است؟