ثابت قدم:شهرداری پاتوق سیاسی نیست/ دانشجویان اتاق فکر مدیریت شهری هستند