بازیکنی که از رفتارهایش پشیمان نیست/ پیام محرمی برای صادقیان