رضا صادقی از تیارا تشکر کرد / تجلیل از اقدام بازیکن پرسپولیس