ابتکار فدراسیون هندبال در میزبانی جشنواره بین المللی نوجوانان