روزهاي سرنوشت ساز نيويورک؛پيش نويسي با پرانتزها و پورشه هاي فراوان