سوارز یک شخص بسیار فروتن است/ او نزدیک‌ترین بازیکن به اتوئو است