اجراي طرح پزشک خانواده برای شهرهاي زير پنجاه هزار نفر