وزیر صنعت: نگاه ایران در اکسپو توجه به بهره‌گیری از امکانات زمین برای همه مردم دنیاست