چرا با صراحت نمی گویید که «روغن پالم» خوردنی است یا مردنی؟!! ا