پدرانی که ازتعلقات دنیوی دست شستند/فرزندانی در آرزوی دیدار پدر