نمونه هايى برجسته از اخلاق اميرمؤمنان (ع)/ توجه عاشقانه به يتيمان