در راستای نگارش متن برجام، معاونان ظریف و موگرینی ...