:استخدام کارمند معرفی محصول در روزهای تعطیل در چندین شهر کشور - اردیبهشت 94