تولید خون عمومی برای انتقال به هر نوع گروه خونی در آینده