توافقی که تضمین کننده جنگ است/ اسرائیل تاب نمی آورد!