عمر گذاشتن در راه ترویج معارف حضرت علی(ع)، سود و ذخیره آخرت است