همدلی و همزبای راه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی است