معاون شهردار مشهد کشف کرد: ریشه بارسلونا مشهد است!