شهید مطهری فطرت، طبیعت و جامعه را سازنده فرهنگ می‌داند