گاردين: خواسته اعراب از اوباما محدود کردن ايران است