درسی از امام خمینی(س)/ مقام حضرت علی(ع) در نگاه امام خمینی(س)