بحرین مدیریت اموال ۲ شرکت ایرانی را در اختیار گرفت