در بمباران شمال سوریه توسط آمریکا ۱۷ غیرنظامی کشته شدند