هر ماه یک عرضه اولیه داریم/ سیمان خوزستان گران عرضه شد