میاندشت جاجرم فرصتی استثنایی برای احیای یوز آسیایی