تعداد قربانیان زمین لرزه نپال از مرز شش هزار و 600 نفر ...