همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در هادیشهر برگزار شد