رودان در جشن میلاد مولود کعبه غرق در سرور و شادمانی شد