خودم را در فاجعه‌ای که بر سر من و دخترم آمد مقصر می‌دانم/ سینمای ایران به یک برنامه‌ی مدون نیاز دارد/