معاون وزیر راه: واگذاری زمین شهرهای جدید به بانک مسکن ادامه می یابد