کل اعتبار ۱۰ میلیاردی بُن‌کارت‌ها با ثبت ۲۵۰ هزار رکورد هزینه شد