کردی: پژوهشگاه تربیت بدنی آماده هرگونه همکاری با وزارت ورزش است