کار سخت است اما پیش می‌رویم؛ مذاکرات تا دوشنبه ادامه دارد