آخرین وضعیت بازیگر مضروب در مشهد/ چرخنده از بیمارستان مرخص شد