فتاح: کمیته امداد فصلی نو در اجرای اهداف خود آغاز کرده است