تاثیر برگزاری انتخابات استانی در تقویت احزاب کشور/پارلمان خالی از تعصبات قومی و منطقه ای با انتخابات