عرضه آثار بیش از ۲۸۰۰ ناشر خارجی در نمایشگاه کتاب تهران