ظریف: مصالح ملی ایجاب می‌کند که آب به آسیاب دشمن نریزیم